sponsored links

政和二年壬辰科进士专题

罗汝楫

October 30
罗汝楫(?-?),字彦济,徽州歙县人. 政和二年进士,授监登闻鼓院,迁大理丞.刑部员外郎,宋高宗时,任监察御史,依附秦桧,升殿中侍御史,与御史中丞何铸联合弹劾岳飞,称金兵攻淮西,岳飞至舒蕲顿兵不前.八月,岳飞免职奉祠.历官吏部尚书.龙图阁学士,累赠少师.绍兴十七年八月二十一日,除宫观.有一子罗愿. 注释 <宋史>卷三八0<罗汝楫传>:"罗汝楫字彦济,徽州歙县人.登 ...