win8默認管理員身份開機啟動程序

首先,找到計算機,右鍵點擊,點選  管理       

點擊左邊的任務計劃程序 

點擊右邊的  新建任務  (注意不要選  創建基本任務   )

填好名稱和描述,勾選使用最高權限 

點擊觸發器選項下的新建  

把預定計劃 該選為  啟動時           

點擊操作下的新建(建立程序連接)

選擇程序路徑

點擊 條件 下的電源選項 (看你喜好了)我勾選的是喚醒計算機時運行,沒勾選第一個                               

點擊確定即可

求贊

本文內容整理自網絡, 文中所有觀點看法不代表淘大白的立場